NHW: LNST quý III tăng 64,52% so với cùng kỳ năm 2010

EPS 9 tháng đạt 1.953 đồng.

Công ty Cổ phần Ngô Han (NHW) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2011.

Qúy III/2011, doanh thu thuần của NHW đạt 298,4 tỷ đồng tương đương giảm 8,32% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần thấp hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 21,96 tỷ đồng, tăng 5,17% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu tài chính tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng doanh thu nhưng đạt 1,89 tỷ đồng giảm 11,27%.

LNST quý III đạt 13,26 tỷ đồng, tăng 64,52% so với cùng kỳ năm 2010 nâng lũy kế 9 tháng lên 44,82 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. EPS 9 tháng đạt 1.953 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2011

Q3/2010

Thay đổi

9T/2011

9T/2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

298.4

325.48

-8.32%

1021.01

850.49

20.05%

Giá vốn

276.38

304.51

 

917.03

755.96

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

92.62%

93.56%

 

89.82%

88.89%

 

LN gộp

21.96

20.88

5.17%

103.32

94.16

9.73%

DT tài chính

1.89

2.13

-11.27%

8.59

8

7.38%

Chi phí tài chính

5.26

6.61

 

39.21

23.15

 

Chi phí bán hàng

2.14

3.47

 

6.21

11.44

 

Chi phí quản lý DN

4.25

2.23

 

12.29

6.84

 

Lợi nhuận thuần

12.19

10.70

 

54.21

60.72

 

LNTT

12.24

10.75

13.86%

54.33

60.81

-10.66%

LNST

13.26

8.06

64.52%

44.82

45.6

-1.71%

http://cafef.vn

Tin đã đăng