Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV (3+1)R, 0,6-1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV (3+1)R, 0,6-1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV (3+1)R, 0,6-1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét             48,330
2 CVV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét             68,631
3 CVV-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV mét             90,201
4 CVV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          108,310
5 CVV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          114,308
6 CVV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV mét          144,298
7 CVV-3x14+1x10  -0,6/1kV mét          149,950
8 CVV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét          157,909
9 CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét          163,099
10 CVV-3x16+1x11 -0,6/1kV mét          165,983
11 CVV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét          213,967
12 CVV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          226,655
13 CVV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét          246,610
14 CVV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          251,108
15 CVV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          280,521
16 CVV-3x35+1x16 (3x7/2.52+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          324,007
17 CVV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét          340,155
18 CVV-3x35+1x25 -0,6/1kV mét          348,114
19 CVV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét          357,457
20 CVV-3x38+1x25 (3x7/2.6+1x7/2,14) -0,6/1kV mét          365,301
21 CVV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét          457,808
22 CVV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          481,916
23 CVV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét          553,545
24 CVV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          567,964
25 CVV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          634,288
26 CVV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          668,430
27 CVV-3x75+1x38-0,6/1kV mét          680,772
28 CVV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          751,248
29 CVV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          874,669
30 CVV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét          923,921
31 CVV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          920,692
32 CVV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét          948,721
33 CVV-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,070,988
34 CVV-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,092,327
35 CVV-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,158,997
36 CVV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,137,888
37 CVV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,159,112
38 CVV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,224,744
39 CVV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,383,921
40 CVV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,449,899
41 CVV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,688,896
42 CVV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,743,570
43 CVV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV mét       1,797,091
44 CVV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,837,000
45 CVV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,857,993
46 CVV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       2,197,457
47 CVV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       2,218,219
48 CVV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,291,118
49 CVV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,367,592
50 CVV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       2,281,313
51 CVV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       2,302,306
52 CVV-3x250+1x150 (3x61/2.3+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,368,053
53 CVV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,450,180
54 CVV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,772,456
55 CVV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,849,508
56 CVV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,916,178
57 CVV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,992,767
58 CVV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.25) -0,6/1kV mét       3,139,026
59 CVV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       3,602,025
60 CVV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV mét       3,631,900
61 CVV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV mét       3,746,553