Cáp điện lực 2 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp thép (CVV/DSTA-2R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/DSTA-2R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 2 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp thép (CVV/DSTA-2R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV/DSTA-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV mét             19,413
2 CVV/DSTA-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV mét             23,069
3 CVV/DSTA-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV mét             26,530
4 CVV/DSTA-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV mét             28,029
5 CVV/DSTA-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV mét             36,795
6 CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV mét             39,794
7 CVV/DSTA-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV mét             49,137
8 CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV mét             51,906
9 CVV/DSTA-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV mét             64,248
10 CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV mét             75,667
11 CVV/DSTA-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV mét             80,050
12 CVV/DSTA-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV mét             97,006
13 CVV/DSTA-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét          106,003
14 CVV/DSTA-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV mét          140,837
15 CVV/DSTA-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV mét          158,024
16 CVV/DSTA-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV mét          178,556
17 CVV/DSTA-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV mét          209,238
18 CVV/DSTA-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV mét          220,888
19 CVV/DSTA-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV mét          284,559
20 CVV/DSTA-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV mét          345,923
21 CVV/DSTA-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV mét          391,946
22 CVV/DSTA-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV mét          465,536
23 CVV/DSTA-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV mét          550,546
24 CVV/DSTA-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV mét          582,613
25 CVV/DSTA-2x120 (2x19/2.8) -0,6/1kV mét          669,122
26 CVV/DSTA-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV mét          714,568
27 CVV/DSTA-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV mét          871,208
28 CVV/DSTA-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV mét       1,039,729
29 CVV/DSTA-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV mét       1,106,168
30 CVV/DSTA-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV mét       1,353,124
31 CVV/DSTA-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV mét       1,412,758
32 CVV/DSTA-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV mét       1,687,743
33 CVV/DSTA-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV mét       1,788,555
34 CVV/DSTA-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV mét       2,209,799