Cáp điện lực 3 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp thép (CVV/DSTA-3R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/DSTA-3R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 3 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp thép (CVV/DSTA-3R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV/DSTA-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV mét             23,300
2 CVV/DSTA-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét             28,029
3 CVV/DSTA-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV mét             32,643
4 CVV/DSTA-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét             35,873
5 CVV/DSTA-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét             47,523
6 CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét             51,329
7 CVV/DSTA-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV mét             64,709
8 CVV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét             68,631
9 CVV/DSTA-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét             84,779
10 CVV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét          103,235
11 CVV/DSTA-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét          109,694
12 CVV/DSTA-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét          134,263
13 CVV/DSTA-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét          148,220
14 CVV/DSTA-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV mét          198,626
15 CVV/DSTA-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét          223,771
16 CVV/DSTA-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV mét          253,992
17 CVV/DSTA-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét          298,169
18 CVV/DSTA-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét          315,356
19 CVV/DSTA-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét          412,708
20 CVV/DSTA-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét          516,289
21 CVV/DSTA-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét          584,689
22 CVV/DSTA-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét          669,930
23 CVV/DSTA-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét          796,695
24 CVV/DSTA-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét          845,140
25 CVV/DSTA-3x120 (3x19/2.8) -0,6/1kV mét          970,406
26 CVV/DSTA-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,035,922
27 CVV/DSTA-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,269,844
28 CVV/DSTA-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV mét       1,515,185
29 CVV/DSTA-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV mét       1,610,807
30 CVV/DSTA-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV mét       1,980,029
31 CVV/DSTA-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV mét       2,063,771
32 CVV/DSTA-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV mét       2,467,136
33 CVV/DSTA-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV mét       2,617,085
34 CVV/DSTA-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV mét       3,272,943