Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp thép (CVV/DSTA-4R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/DSTA-4R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp thép (CVV/DSTA-4R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV/DSTA-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV mét             25,607
2 CVV/DSTA-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV mét             32,182
3 CVV/DSTA-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV mét             38,410
4 CVV/DSTA-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét             44,293
5 CVV/DSTA-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV mét             58,942
6 CVV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét             64,248
7 CVV/DSTA-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV mét             81,550
8 CVV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét             85,356
9 CVV/DSTA-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV mét          107,849
10 CVV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét          132,187
11 CVV/DSTA-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV mét          140,376
12 CVV/DSTA-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV mét          173,134
13 CVV/DSTA-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét          191,359
14 CVV/DSTA-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV mét          256,991
15 CVV/DSTA-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV mét          289,864
16 CVV/DSTA-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV mét          329,774
17 CVV/DSTA-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV mét          389,408
18 CVV/DSTA-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV mét          413,169
19 CVV/DSTA-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét          558,390
20 CVV/DSTA-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV mét          675,235
21 CVV/DSTA-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét          765,782
22 CVV/DSTA-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV mét          879,629
23 CVV/DSTA-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,047,111
24 CVV/DSTA-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV mét       1,109,859
25 CVV/DSTA-4x120 (4x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,277,342
26 CVV/DSTA-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,367,888
27 CVV/DSTA-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,676,669
28 CVV/DSTA-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,000,561
29 CVV/DSTA-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV mét       2,127,211
30 CVV/DSTA-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV mét       2,615,932
31 CVV/DSTA-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV mét       2,730,009
32 CVV/DSTA-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV mét       3,304,202
33 CVV/DSTA-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV mét       3,499,828
34 CVV/DSTA-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV mét       4,327,551