Cáp điện lực 2 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-2R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/AWA-2R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 2 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-2R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV/SWA-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV mét             23,012
2 CVV/SWA-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV mét             26,414
3 CVV/SWA-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV mét             29,875
4 CVV/SWA-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV mét             32,989
5 CVV/SWA-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV mét             41,525
6 CVV/SWA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV mét             44,408
7 CVV/SWA-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV mét             53,982
8 CVV/SWA-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV mét             56,750
9 CVV/SWA-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV mét             69,092
10 CVV/SWA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV mét             82,242
11 CVV/SWA-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV mét             98,736
12 CVV/SWA-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV mét          116,269
13 CVV/SWA-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét          125,266
14 CVV/SWA-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV mét          162,407
15 CVV/SWA-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV mét          180,401
16 CVV/SWA-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV mét          202,086
17 CVV/SWA-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV mét          233,460
18 CVV/SWA-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV mét          245,687
19 CVV/SWA-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV mét          323,315
20 CVV/SWA-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV mét          388,024
21 CVV/SWA-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV mét          435,777
22 CVV/SWA-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV mét          494,834
23 CVV/SWA-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV mét          582,151
24 CVV/SWA-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV mét          632,788
25 CVV/SWA-2x120 (2x19/2.8) -0,6/1kV mét          721,143
26 CVV/SWA-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV mét          768,896
27 CVV/SWA-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV mét          929,573
28 CVV/SWA-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV mét       1,104,323
29 CVV/SWA-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV mét       1,172,953