Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ PVC(CXV-(3+1R)-0.6/1KV) TCVN 5935

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CXV-(3+1R)-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ PVC(CXV-(3+1R)-0.6/1KV) TCVN 5935
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét             48,561
2 CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét             68,977
3 CXV-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV mét             90,662
4 CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          108,887
5 CXV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          114,885
6 CXV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV mét          144,990
7 CXV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét          158,716
8 CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét          163,907
9 CXV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét          215,005
10 CXV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          227,808
11 CXV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét          247,879
12 CXV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          252,377
13 CXV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          281,906
14 CXV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét          341,886
15 CXV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét          359,187
16 CXV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét          460,115
17 CXV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          484,338
18 CXV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét          556,314
19 CXV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          570,847
20 CXV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          637,402
21 CXV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          671,775
22 CXV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          755,055
23 CXV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          879,052
24 CXV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét          928,535
25 CXV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          925,306
26 CXV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét          953,450
27 CXV-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,076,294
28 CXV-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,097,748
29 CXV-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,164,764
30 CXV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,143,540
31 CXV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,164,879
32 CXV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,230,857
33 CXV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,390,842
34 CXV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,457,166
35 CXV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,697,316
36 CXV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,752,336
37 CXV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV mét       1,806,088
38 CXV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,846,228
39 CXV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,867,336
40 CXV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       2,208,415
41 CXV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       2,229,292
42 CXV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,302,537
43 CXV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,379,473
44 CXV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       2,292,732
45 CXV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       2,313,841
46 CXV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,462,406
47 CXV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,786,298
48 CXV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,863,810
49 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,930,711
50 CXV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       3,007,762
51 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.25) -0,6/1kV mét       3,154,713
52 CXV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       3,620,019
53 CXV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV mét       3,650,009
54 CXV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV mét       3,765,239