Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp thép (CVV/DSTA-(3+1R))-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/DSTA-(3+1R))-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp thép (CVV/DSTA-(3+1R))-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét             61,133
2 CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét             81,550
3 CXV/DSTA-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          104,619
4 CXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          123,766
5 CXV/DSTA-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          130,226
6 CXV/DSTA-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV mét          160,446
7 CXV/DSTA-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét          174,288
8 CXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét          179,594
9 CXV/DSTA-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét          232,538
10 CXV/DSTA-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          245,802
11 CXV/DSTA-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét          266,449
12 CXV/DSTA-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          271,178
13 CXV/DSTA-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          301,745
14 CXV/DSTA-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét          363,686
15 CXV/DSTA-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét          382,487
16 CXV/DSTA-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét          504,985
17 CXV/DSTA-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          530,130
18 CXV/DSTA-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét          605,451
19 CXV/DSTA-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          620,331
20 CXV/DSTA-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          690,115
21 CXV/DSTA-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          725,411
22 CXV/DSTA-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          812,728
23 CXV/DSTA-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          942,954
24 CXV/DSTA-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét          993,590
25 CXV/DSTA-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          991,168
26 CXV/DSTA-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,020,005
27 CXV/DSTA-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,149,077
28 CXV/DSTA-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,170,877
29 CXV/DSTA-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,238,355
30 CXV/DSTA-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,218,169
31 CXV/DSTA-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,239,854
32 CXV/DSTA-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,308,831
33 CXV/DSTA-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,477,467
34 CXV/DSTA-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,545,175
35 CXV/DSTA-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,795,591
36 CXV/DSTA-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,851,765
37 CXV/DSTA-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV mét       1,907,361
38 CXV/DSTA-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,947,963
39 CXV/DSTA-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,969,533
40 CXV/DSTA-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       2,324,453
41 CXV/DSTA-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       2,346,022
42 CXV/DSTA-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,419,152
43 CXV/DSTA-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,499,663
44 CXV/DSTA-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) -0,6/1kV mét       2,409,693
45 CXV/DSTA-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV mét       2,431,263
46 CXV/DSTA-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,586,634
47 CXV/DSTA-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       2,923,560
48 CXV/DSTA-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       3,002,687
49 CXV/DSTA-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV mét       3,071,779
50 CXV/DSTA-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       3,188,048
51 CXV/DSTA-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.25) -0,6/1kV mét       3,336,383
52 CXV/DSTA-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét       3,822,336
53 CXV/DSTA-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV mét       3,853,133
54 CXV/DSTA-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV mét       3,971,363