Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CXV/AWA-(3+1R)-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CXV/AWA-(3+1R)-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CXV/AWA-(3+1R)-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV/SWA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét             66,209
2 CXV/SWA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét          101,043
3 CXV/SWA-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          124,689
4 CXV/SWA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          145,105
5 CXV/SWA-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV mét          151,449
6 CXV/SWA-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV mét          182,939
7 CXV/SWA-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét          196,780
8 CXV/SWA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét          202,086
9 CXV/SWA-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét          258,721
10 CXV/SWA-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          271,755
11 CXV/SWA-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét          293,671
12 CXV/SWA-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          298,285
13 CXV/SWA-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét          330,582
14 CXV/SWA-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét          404,057
15 CXV/SWA-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét          423,320
16 CXV/SWA-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét          534,975
17 CXV/SWA-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          560,582
18 CXV/SWA-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét          638,094
19 CXV/SWA-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          652,743
20 CXV/SWA-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          722,527
21 CXV/SWA-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          759,438
22 CXV/SWA-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét          865,902
23 CXV/SWA-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét       1,000,165
24 CXV/SWA-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,050,456
25 CXV/SWA-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét       1,049,187
26 CXV/SWA-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,077,908
27 CXV/SWA-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,210,095
28 CXV/SWA-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,231,780
29 CXV/SWA-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,300,872
30 CXV/SWA-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét       1,279,764
31 CXV/SWA-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,304,217
32 CXV/SWA-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,373,886
33 CXV/SWA-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét       1,542,983
34 CXV/SWA-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,613,345