Dây điện lực ruột nhôm lõi thép cách điện PVC (AsV-0.6/1kV)

Giá : 0 VNĐ
- Mode : AsV
- Mô tả : Dây điện lực ruột nhôm lõi thép cách điện PVC (AsV-0.6/1kV)
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 AsV-16/2.7 (6/1.85+1/1.85) -0,6/1 kV mét               7,901
2 AsV-25/4.2 (6/2.3+1/2.3) -0,6/1 kV mét             10,969
3 AsV-35/6.2 (6/2.8+1/2.8) -0,6/1 kV mét             15,260
4 AsV-50/8 (6/3.2+1/3.2) -0,6/1 kV mét             19,332
5 AsV-70/11 (6/3.8+1/3.8) -0,6/1 kV mét             26,299
6 AsV-95/16 (6/4.5+1/4.5) -0,6/1 kV mét             35,642
7 AsV-120/19 (26/2.4+7/1.85) -0,6/1 kV mét             44,754
8 AsV-120/27 (30/2.2+7/2.2) -0,6/1 kV mét             46,254
9 AsV-150/19 (24/2.8+7/1.85) -0,6/1 kV mét             53,059
10 AsV-150/24 (26/2.7+7/2.1) -0,6/1 kV mét             55,251
11 AsV-150/34 (30/2.5+7/2.5) -0,6/1 kV mét             58,134
12 AsV-185/24 (24/3.15+7/2.1) -0,6/1 kV mét             65,401
13 AsV-185/29 (26/2.98+7/2.3) -0,6/1 kV mét             65,401
14 AsV-185/43 (30/2.8+7/2.8) -0,6/1 kV mét             70,938
15 AsV-240/32 (24/3.6+7/2.4) -0,6/1 kV mét             83,280
16 AsV-240/39 (26/3.4+7/2.65) -0,6/1 kV mét             83,049
17 AsV-240/56 (30/3.2+7/3.2) -0,6/1 kV mét             89,855
18 AsV-300/39 (34/4+7/2.65) -0,6/1 kV mét          100,697
19 AsV-300/48 (26/3.8+7/2.95) -0,6/1 kV mét          101,620
20 AsV-300/66 (30/3.5+19/2.1) -0,6/1 kV mét          109,579