Dây pha tròn 2 ruột đồng bọc PVC (VVCM 2)

 

VVCm 2x0.5  (2x16/0.2) - 300/500V
VVCm 2x0.75  (2x24/0.2) - 300/500V
VVCm 2x1.0  (2x32/0.2) - 300/500V
VVCm 2x1.5  (2x30/0.25) - 0.6/kV
VVCm 2x2.5  (2x50/0.25) - 0.6/kV
VVCm 2x4.0  (2x56/0.3) - 0.6/kV
VVCm 2x6.0  (2x84/0.3) - 0.6/kV
VVCm 2x8.0  (2x111/0.3) - 0.6/kV
VVCm 2x10.0  (2x87/0.38) - 0.6/kV
VVCm 2x11.0  (2x96/0.38) - 0.6/kV
VVCm 2x14.0  (2x123/0.38) - 0.6/kV
VVCm 2x16.0  (2x140/0.38) - 0.6/kV
VVCm 2x22.0  (2x189 /0.38) - 0.6/kV
VVCm 2x25.0  (2x217/0.38) - 0.6/kV
VVCm 2x35.0  (2x304/0.38) - 0.6/kV
VVCm 2x50.0  (2x437/0.38) - 0.6/kV
VVCm 2x70.0  (2x608/0.38) - 0.6/kV