Cáp điện lực 1 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC(CVV-1R-0.6/1KV) TCVN 5935

Giá : 0 VNĐ
Thông tin sản phẩm

1 CVV-1 (1x7/0.425) -0.6/1KV
2 CVV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1KV
3 CVV-2 (1x7/0.6) -0.6/1KV
4 CVV-2.5 (1x7/0.67) -0.6/1KV
5 CVV-3.5 (1x7/0.8) -0.6/1KV
6 CVV-4 (1x7/0.85) -0.6/1KV
7 CVV-5.5 (1x7/1) -0.6/1KV
8 CVV-6 (1x7/1.04) -0.6/1KV
9 CVV-8 (1x7/1.2) -0.6/1KV
10 CVV-10 (1x7/1.35) -0.6/1KV
11 CVV-11 (1x7/1.4) -0.6/1KV
12 CVV-14 (1x7/1.6) -0.6/1KV
13 CVV-16 (1x7/1.7) -0.6/1KV
14 CVV-22 (1x7/2) -0.6/1KV
15 CVV-25 (1x7/2.14) -0.6/1KV
16 CVV-50 (1x19/1.8) -0.6/1KV
17 CVV-100 (1x19/2.6) -0.6/1KV
18 CVV-150 (1x37/2.3) -0.6/1KV
19 CVV-200 (1x37/2.6) -0.6/1KV
20 CVV-250 (1x61/2.3) -0.6/1KV
21 CVV-300 (1x61/2.52) -0.6/1KV

 


 

Dowloads

Giây chứng nhận Hơp Qui