Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC: (VC 450/750 V) –TCVN 6610-3

1 VC-0,50    (Φ 0,80)-450/750V
2 VC-0,75    (Φ 0,98)-450/750V
3 VC-1,00    (Φ 1,17)-450/750V
4 VC-1,50    (Φ 1,40)-450/750V
5 VC-2,00    (Φ 1,60)-450/750V 
6 VC-2,5      (Φ 1,80)-450/750V
7 VC-3,00    (Φ 2,00)-450/750V
8 VC-4,00    (Φ 2,25)-450/750V
9 VC-5,00    (Φ 2,60)-450/750V
10 VC-6,00    (Φ 2,78)-450/750V 
11 VC-7,00    (Φ 3,00)-450/750V
12 VC-8,00    (Φ 3,20)-450/750V
13 VC-10       (Φ 3,57)-450/750V