Tin tuyển dụng

Chúng tôi tin rằng chất lượng làm việc của nhân viên là yếu tố cần thiết tạo nên sự thành công Vì nhân lực là tài sản quý nhất, Ngô Han cam kết xây dựng một nền văn hoá năng động nhằm khuyến khích sự nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi để không ngừng tiến bộ.